Europese bedrijven vrezen voor het vermogen van hun ICT-infrastructuur

12 mei 2015
Barracuda Networks

Middelgrote bedrijven tonen zich bezorgd over de gevolgen van nieuwe bedrijfspraktijken op hun technologische infrastructuur en de ICT-beveiliging

Uit een nieuwe enquête die in opdracht van Barracuda Networks werd uitgevoerd blijkt dat middelgrote bedrijven zich zorgen maken over hun vermogen om te voldoen aan de steeds hogere eisen die aan hun bedrijfsnetwerk worden gesteld.

Belangrijkste nieuwsfeiten:

  • De groei van cloud computing, mobiliteit, toegang op afstand en het netwerkverkeer stelt steeds hogere eisen aan de bestaande netwerkinfrastructuur
  • De netwerkprestaties (93%) en beveiliging (92%) hebben het meest te lijden onder de nieuwe bedrijfspraktijken
  • 94% van alle respondenten meldt problemen en tekortkomingen met betrekking tot minimaal één kritisch onderdeel van hun ICT-infrastructuur; deze hebben betrekking op de compliance, netwerkgroei en connectiviteit

 

Voor de enquête werden meer dan 600 zakelijke en ICT-professionals ondervraagd. Het doel was om na te gaan welke gevolgen nieuwe bedrijfspraktijken hebben op de ICT-infrastructuur van middelgrote bedrijven in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De enquêteresultaten wijzen op een reeks van nieuwe zakelijke trends die hun bestaande infrastructuur onder steeds grotere druk zetten. Een andere belangrijke bevinding is dat de professionals die de taak hebben om de bestaande ICT-infrastructuur aan te passen, er weinig vertrouwen in hebben dat deze ook daadwerkelijk aan de nieuwe eisen zal voldoen.

Moderne bedrijfspraktijken stellen steeds hogere eisen aan netwerken

De respondenten identificeerden een reeks van nieuwe zakelijke praktijken die momenteel van invloed zijn op de prestaties van hun bedrijfsnetwerken of in de toekomst een grote impact zullen hebben. De volgende drie praktijken hebben volgens de respondenten op dit moment de grootste impact:

  1. Het toenemende gebruik van cloud-diensten voor bedrijfskritische functies zoals e-mail en CRM (69%)
  2. Een toename van het aantal externe en mobiele verbindingen met bedrijfsnetwerken (62%)
  3. Een algemene groei van het volume en de diversiteit van het netwerkverkeer (58%)

 

Deze bevindingen wijzen op de trend dat steeds meer bedrijven uitgroeien tot flexibele, door data gestuurde organisaties. Het probleem is dat hun ICT-infrastructuur niet op een dergelijke flexibiliteit is gebouwd. De drie gebieden die met de grootste waarschijnlijkheid voor toekomstige problemen zullen zorgen zijn:

  1. Compliance ten aanzien van nieuwe/veranderende richtlijnen (34%)
  2. Het gebruik van cloud-gebaseerde infrastructuren (34%)
  3. M2M-connectiviteit en The Internet of Things (32%)

 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat het toenemende gebruik van cloud computing de infrastructuur onder nog grotere druk zal zetten. Ook de groeiende populariteit van nieuwe technologieën zoals M2M zal hogere eisen aan het bedrijfsnetwerk stellen en daarmee voor compliance-problemen gaan zorgen.

De prestaties/betrouwbaarheid en beveiliging van het netwerk worden het hardst getroffen

De enquêteresultaten geven aan dat de netwerkprestaties (74%), betrouwbaarheid van het netwerk (66%) en de beveiliging (66%) momenteel het meest te lijden hebben onder de hogere eisen die aan de ICT-infrastructuur worden gesteld. Hoewel bedrijven dit soort problemen steeds minder tolereren, lijkt het erop dat veel van hen nog altijd aarzelen om over te gaan tot de benodigde investeringen in hun infrastructuur. Deze terughoudendheid leidt onvermijdelijk tot zorgen bij de professionals die verantwoordelijk zijn voor een effectief functioneren van het bedrijfsnetwerk. 61% van alle respondenten is dan ook van mening dat het opstellen van de business case en het verzekeren van financiële steun de belangrijkste struikelblokken vormen voor de modernisatie van hun netwerk.

Bedrijven moeten nog veel werk verrichten om de tekortkomingen in hun bedrijfskritische ICT-infrastructuur te verhelpen

Gevraagd naar hun vertrouwen in het vermogen van hun huidige infrastructuur om de druk van nieuwe bedrijfspraktijken op te vangen, meldde 94% van de respondenten dat er binnen minimaal één kritiek gebied sprake was van een bepaalde mate van twijfel of onzekerheid. De grootste onzekerheid had betrekking op het vermogen om ruimte te bieden voor nieuwe compliance-richtlijnen. 63% van de respondenten was er niet zeker op dat ze met hun bestaande systemen tegemoet kunnen komen aan de stringente eisen van de wet- en regelgeving van de toekomst.

Compliance was echter niet het enige punt van zorgen. Er bleek over de hele linie sprake te zijn van onzekerheid. Minder dan de helft van de respondenten achtte zichzelf in staat om tegemoet te komen aan de groeiende eisen binnen een of meer gebieden die verband hielden met de bedrijfsgroei (45%), bedrijfskritische connectiviteit (gemiddeld 46%) en het gebruik van cloud-gebaseerde infrastructuren (47%).

Als gevolg van deze onzekerheid is een toenemend aantal ICT-professionals van mening dat zij dit vraagstuk op slimmere wijze moeten benaderen. 56% ziet nu al de noodzaak om gebruik te maken van meer specialistische/geavanceerde oplossingen. Nog eens 34% meldt dat dit in de nabije toekomst nodig zal zijn. 51% van de respondenten zegt behoefte te hebben aan een nieuwe architectonische aanpak. 32% geeft aan dat een dergelijke aanpak in de toekomst nodig zal zijn. Veel respondenten zijn bovendien van mening dat nieuwe technieken voor netwerkbewaking en –beheer (60% nu, 26% in de toekomst) steeds belangrijker worden voor het op peil houden van de prestaties naarmate er hogere eisen aan het netwerk wordt gesteld.

“Uit de enquête blijkt dat er binnen middelgrote bedrijven sprake is van een technologische kloof. Hoewel de capaciteit van hun bestaande ICT-infrastructuur reeds tot het uiterste wordt benut, verwacht men dat deze in legio nieuwe eisen voorziet zonder dat dit ten koste gaat van de beveiliging of prestaties”, aldus Wieland Alge, vicepresident en directeur EMEA bij Barracuda Networks. “Veel bedrijven onderkennen dit probleem, maar beschikken niet over de kennis en middelen die nodig zijn voor de implementatie van een netwerkoplossing die om kan gaan met de druk als gevolg van nieuwe zakelijke technologie en trends.”

“De enquêteresultaten geven duidelijk aan welke impact de snelle ontwikkelingen op het gebied van bedrijfspraktijken hebben op de bestaande ICT-infrastructuur”, aldus Tony Lock, ICT-analist bij Freeform Dynamics. “Bijna iedereen met wie we spraken maakt zich hier zorgen over. Het is duidelijk dat een groot aantal middelgrote bedrijven nog veel werk moet verrichten om hun mogelijkheden te vergroten en zich op te maken voor de toekomst.”

Over de enquête

Freeform Dynamics ondervroeg 610 ICT-managers/-directeuren en zakelijke professionals in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in april 2015. Alle respondenten waren werkzaam bij middelgrote bedrijven met tussen de 25 en 5.000 werknemers. De steekproef was evenredig verdeeld over de drie landen en omvatte bedrijven in een breed scala aan verticale markten.